Γνωριμία με τη διαπροσωπική ψυχοθεραπεία

Διαπροσωπική ψυχοθεραπεία

(Interpersonal Psychotherapy – IPT)

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία “σχεδιάζει” το διαπροσωπικό δίκτυο του ασθενούς και παρεμβαίνει στις προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις με στόχο να φέρει αλλαγή στα ψυχολογικά συμπτώματα

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία είναι μία εστιασμένη θεραπεία περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που έχει αναπτυχθεί σε μία περίοδο 30 ετών και συνοδεύεται από σημαντικά ερευνητικά δεδομένα και κλινικές αποδείξεις. Αναπτύχθηκε αρχικά για ασθενείς με κατάθλιψη, αλλά η επιτυχία της οδήγησε στην τροποποίησή της για την αντιμετώπιση και άλλων ψυχολογικών προβλημάτων.

Η βασική υπόθεση πίσω από τη διαπροσωπική ψυχοθεραπεία είναι ότι «τα κλινικά συμπτώματα εμφανίζονται σε ένα διαπροσωπικό πλαίσιο, οπότε η ψυχοθεραπεία που στοχεύει στο πλαίσιο αυτό θα διευκολύνει και τη βελτίωση του ασθενούς» (Klerman και συν. 1984, σσ. 5–6). Μπορεί οι προβληματικές ανθρώπινες σχέσεις να μην ευθύνονται αποκλειστικά για τα ψυχολογικά προβλήματα, ωστόσο είναι στενά συνδεδεμένες με αυτά. Για παράδειγμα, προβληματικές σχέσεις κατά την παιδική ηλικία (π.χ. απώλεια ενός γονέα, δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, κακοποίηση)μπορούν να προβλέψουν την εμφάνιση κατάθλιψης κατά την ενήλικη ζωή.

Αυτό που κάνει την IPT μία ιδιαίτερα ευέλικτη και ρεαλιστική ψυχοθεραπεία είναι το πεδίο δράσης της: οι διαπροσωπικές σχέσεις του ασθενούς. Σε αντίθεση με άλλες θεραπείες, η IPT επικοινωνεί με τον ασθενή σε καθημερινή γλώσσα, σε πραγματικές συνθήκες ζωής και στο εδώ και τώρα. Έτσι δεν απαιτείται η εξοικείωση ή η εκπαίδευση του ενδιαφερόμενου με πολύπλοκα ψυχολογικά μοντέλα και διαδικασίες όπως οι γνωσίες και η ψυχολογική διαδικασία της σκέψης (γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία) ή οι ενορμήσεις και το ασυνείδητο (ψυχοδυναμική θεραπεία).

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και σχετίζεται με τους γύρω του με το δικό του τρόπο δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο διαπροσωπικό δίκτυο. Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία επιχειρεί να ορίσει το δίκτυο αυτό λειτουργικά. Το δίκτυο αυτό είναι παρατηρήσιμο, μετρήσιμο και μπορεί να αναλυθεί επιτυχώς από τον διαπροσωπικό ψυχοθεραπευτή. Πάνω σε αυτό θα σχεδιαστεί στη συνέχεια η παρέμβαση με δύο κυρίως στόχους: την ανακούφιση από τα ψυχολογικά συμπτώματα και τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων του ασθενούς.

Η IPT είναι μία θεραπεία επικεντρωμένη στο πρόβλημα, σύντομη σε διάρκεια (14 – 18 εβδομαδιαίες συνεδρίες) και αποτελεί μία από τις αποτελεσματικότερες θεραπείες στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Έχει συγκεκριμένη δομή και ξεκάθαρα θεραπευτικά βήματα, κάτι το οποίο την καθιστά μετρήσιμη και αξιολογήσιμη από τους ειδικούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *